Karacahisar’ın Alınması

Osmanlı Beyliğinde Devletleşme ye giden ilk adım kuşkusuz Karacahisar‘ın alınmasıdır. Karacahisarın fethinden önce Bilecik tekfuruyla yapılan savaş; gazilerin birlik altında toplanmasına yol açacağı için önemlidir. 1286 ve 1287 tarihlerinde İnegöl tekfuruyla mücadeleler oldu ve bu savaşlarda kesin bir sonuç ortaya çıkmadı. Osman Gazinin kardeşi Saru Batu şehit oldu. Bu mücadelelerde bir sonuç alınamasa da önemlidir, çünkü; ilk kaynaklara göre Osman Beyin İnegöl tekfurluğuyla yaptığı mücadeleler  Sultan Alâeddin’in de taktirine mazhar olmuştu. Osmanlılar Marmara’nın uç bölgesinde kalıcı bir merkez kurma ve fetih harekatlarını sürdürdüler, nitekim Söğüt ve Domaniç arasında  yarı göçebe hayat yaşayarak siyasi bir güç haline gelmeleri imkansızdı. Bu kalıcı bir merkez kurma planı Sultan Alaeddin’in de destek vermesi ve bizzat kendisininde Karacahisar’ın fethi için gelmesiyle olacaktı. Aşık Paşazade bu olayı şöyle nakletmektedir;” Sultan Alaeddin, kafirlerin Osman Gazi üzerine kalabalık bir ordu ile geldiklerini, kardeşi Saru Yatı’nın şehit olduğunu, bu savaşa hangi kafirlerin katılacağını öğrendi. Karaca Hisar tekfuru bize isyan etmiş dedi. Emretti, çabuk asker toplayın dedi. Büyük bir ordu toplandı. Hücum ettiler Karacahisar üzerine  yürüdüler. Osman Gazi geldi, o da bir taraftan savaşa başladı.”  Savaş devam ederken  Sultan Alaeddine Tatarların saldırmakta olduğu haberi geldi. bunun üzerine Sultan Alaeddin Osman Gaziye, hisar için getirdikleri silahların tamamını verdi. Karacahisarı fethetme görevi böylece Osman Gaziye verilmişti ve Osman Gazi bu görevi hakkıyla yerine getirir. Karacahisar artık İslam şehri haline gelmiştir. Bu fetih 687/1288 tarihinde gerçekleşmiştir. Buranın alınması Osmanlı tarihi için bir dönüm noktasıdır. Osmanlılar artık daimi bir yerleşim yeri kazanmış ve bu fetih, akıncı beylerinin de gelip Osman Gaziye katılmasına sebep olmuştur. Karacahisar stratejik konumu nedeniyle de çok önemlidir. Kale, Eskişehir kentini, Eskişehir ovasını, porsuk vadisini ve Eskişehire  gelen yolları gözetim altında tutabilmektedir. Burası aynı zamanda Marmara bölgesinden gelen yolların kavşak noktasında bulunuyordu. Karaca hisarın fethi devletleşmeye giden yolda ilk adımdır.
boşluk
Bu fetih hareketi sonucunda Osman gazi, aşiret beyliğinden uç beyliğine terfi ettirildi. Bu hadiseyi Aşık Paşazade şöyle zikretmektedir: “Osman Gazi, Karacahisar’ı fethettikten sonra esir ettiği tekfurunu kardeşinin oğlu Ak Temür’le Sultan Alaeddin’e  gönderdi. Bu arada Sultana ganimet malından da bol miktarda gönderildi. Sultan Alaeddin bundan çok memnun kaldı. Osman Gaziye Sancak esbabı ile atlar, silahlar gönderdi.  Ak Temür’ün sancağı getirmesinden itibaren nevbet vurulmaya başlandı. Nevbetin ayakta bekleyen nöbetçilerin eşliğinde vurulması adet oldu.” Aşık Paşazadenin naklettiği bilgiler sembolik olarak aşiret yapısından devlet yapısına geçildiğinin açık ve net göstergesidir.Burada Osman Gaziye sancak gönderilmesi İdari bir görev değil askeri bir görevi ifade etmektedir. Karacahisar’ın fethiyle devletleşmeye doğru gidildiğinin diğer bir göstergesi ise, pazar yerinin kurulmasıdır. Aşık paşazade : “ Mademki kadı ve subaşı konuldu ve bazar dahi kuruldu ve hutbe dahi kendi adına okundu, bu kez bu halk kanun ister oldular. Osmanlıların aşiret geleneğinden  kanun, nizam, maliye sistemine geçişi yönünde atılmış en önemli adım Pazar yerinin kurulmasıdır. Osman Gazi Karacahisar’da kurulan pazarın ilk kanunlarını uygulamaya koymuştur. Pazarın kurulması 1289 yılında gerçekleşmiştir.Tüm bu yukarda ele aldığımız fethin sonuçlarının doğurduğu etki devlet yolundaki ilk adımların atıldığını bize göstermektedir.Tarihçilerimizin Karacahisar’ın önemini vurgulamaması ve üstünde fazla durmaması şaşılacak bir durumdur.

 

Şimşirgil Ahmet, Kayı I, İstanbul:Timaş yayınları,2014

İnalcık Halil, Kuruluş ve İmparatorluk Sürecinde Osmanlı Devlet,Kanun,Diplomasi, İstanbul:Timaş yayınları, 2014

Aşiki Ahmed, Aşık Paşazade Tarihi, İstanbul:Mostar yayınevi,2012

Öztürk Yücel, Osmanlı Tarihi I, Sakarya:Sakarya yayınevi,2014

Yazar Hakkında

Enes Ünlü

Enes Ünlü

Sakarya üniversitesin'de Tarih bölümü okumaktayım..
Tarih alanında makaleler yazıyorum

Yorum Yaz