Mohaç Meydan Muharebesi

Tarih 1526 yılını göstermektedir. Osmanlı tahtında avrupalıların Muhteşem Süleyman olarak adlandırdığı Osmanlı padişahlarından 10. su olan Kanuni Sultan Süleyman Han bulunmaktadır. 16. yüzyılın ilk çeyreğine gelindiğinde Osmanlı Devleti Balkanlar’da, Anadolu’da, Orta Doğu ve Afrika topraklarında hakimiyetini güçlendirmiş ve Avrupa içlerine doğru yayılma politikası gütmektedir.

Osmanlı Hakimiyyet

O döneme ait Osmanlı’nın Hakimiyyet Haritası

O dönemde Avrupa’da Osmanlının karşısında durabilecek en önemli güç Macarlardır. Avrupa içlerine doğru sağlam bir Türk-İslam hakimiyeti ve başarılı bir feth politikası yürütebilmek için Macarların gücünün kırılması zorunlu bir ihtiyaçtı. Tam bu nokta savaşın ana nedeni olarak sayılabilir. Bir diğer neden ise Fransa kralının Kutsal Roma Germen devletinin elinde esir olarak tutulması ve Kanuniden yardım talep etmesidir. 1521 yılında Belgradın alınması ile zaten sınır boylarında bir Osmanlı-Macar çatışması sürekli olarak devam etmekteydi.

Avusturya elçisi bu fetihten otuz sene sonra şunları yazmıştır:

Belgrad’ın alınışı, Macaristan’ ın daha sonra içine düştüğü acı durumun başlangıcı olmuştur.

Mohaç seferi çıkış

Kanuni Sultan Süleyman Mohaç seferine çıkarken (Topkapı Müzesi)

Fatih’in, Yavuz’un asil kanından,

Yurdunu çok sever kendi canından,
Kaçırır düşmanı er meydanından,

Yollara çıkılsın bayrakla tuğla
Kalbimiz çarpıyor vatan aşkıyla,

Allahu Ekber, Allahu Ekber
Türkler geliyor,
Allahu Ekber, Allahu Ekber
Türkler geliyor,

Kanuni Sultan Süleyman Han 1521 yılında yarım bıraktığı işini tamamlamakta kararlı idi atalarının yüzyıllardır yaptığını yapacak ve Avrupa’nın kalbine Türk İslam mührünü vuracaktı.

1526 yılının kış aylarında Kanuni, 300 Top ve 100.000 kişilik bir orduyla yola çıktı (23 nisan 1526). Rumeli beylerinin kuvvetleri de bu orduya katıldı. Yolda Petervaradin, Ujlak ve Eszek kaleleri alındı. Ezsek Kalesi’nde, seferin hedefinin Budin olduğu orduya bildirildi.

Mohaç Meydan Muharebesi

Mohaç Seferi Temsili Minyatürü

Artar cihadla şanımız
Fahr-i Resûl sultanımız
Şer-i bize insanı Hak
Uğrunda aksın kanımız.

Macar ordusu, Türk ordusunu karşılamak üzere Mohaç Ovası’na ordugah kurdu. Ordunun başında Macar Kralı II. Lajos ve başkumandan Nodor Bathory bulunuyordu. Kanuni, çevreye gönderdiği akıncılarla Macar ordusunun yardım almasının önüne geçmişti. Türk ordusu 28 Ağustos 1526’da Mohaç Ovası’na geldi. Ordunun tüm komutanlarının katıldığı bir savaş meclisi toplandı. Mecliste alının karar gereğince Türk ordusu arka arkaya üç saf halinde düzene girdi çünki Mohaç Ovasının bir yanı bataklık öteki yanıda peltikti. Savaş planı gereğince Macar ordusunun saldırması bekleniyordu. Ve nihayet Macar ordusu 29 Ağustos’ta saldırıya karar verdi.

Mohaç Meydan Savaşı Taktik

Ta ki yükselsin ezanlarla müeyyed-namın,

Galib et çünkü bu son ordusudur İslamın.

Savaş Macarların saldırısı ile başladı. Rumeli askeri, plan gereğince bir süre çarpıştıktan sonra geri çekilerek Macar zırhlı süvarilerini topların karşısına getirdi. Bali Bey kumandasındaki akıncılar da düşmanın kaçma yollarını keserek çember içine aldılar. Anadolu kuvvetleri üzerine saldıran Lajos’un kumandasındaki ikinci saf da aynı tuzağa düşürüldü. Bütün Macar ordusu topların önüne çekildikten sonra, 300 top birden ateşlendi. Macar ordusu dağıldı. Macar kralı II. Lajos ve yanındakiler, kaçan askerlerle birlikte Karasu bataklığında boğuldu.

Mohaç savaşı temsili

Ey leşker-i müfettiül-ebvab vur bugün!

Feth-i mübini zamin o tebşir aşkına

Vur deyr-i küfrün üstüne rekz-i hilal içün

Gelmiş bu şehsuvar-ı cihangir aşkına

Dünya, tarihin gördüğü en kısa meydan muharebelerinden birine şahitlik ediyordu yaklaşık 2 saat gibi bir sürede tüm Macar ordusu imha edilmiş ve Osmanlı Devleti, bu savaşla Avrupa’da öteden beri Osmanlılara karşı Hristiyanlığın en güçlü müdafaa hattını kırmış oldu. Osmanlı kuvvetleri savaştan 6 gün sonra Macaristan başkenti Budine girerek Macararistanı doğrudan idareleri altına almayarak, Avrupayla aralarında kendilerine bağlı bir tampon devlet haline getirmeyi uygun bulmuşlardı.

Mohaç savaşı sonrası Osmanlı

Savaş Sonrası Osmanlının Avrupada ki Toprakları

Dünya atının nalları altında ezildi,

Kaç haçlı seferi göğsüne çarpınca kesildi,

Bir gün gemiler dağlara tırmandı denizden,

Kudret ve zafer bizlere miras dedemizden…

Yazar Hakkında

Enes Ünlü

Enes Ünlü

Sakarya üniversitesin'de Tarih bölümü okumaktayım..
Tarih alanında makaleler yazıyorum

1 Comment

Yorum Yaz